Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

IVAB-koncernen ska genom aktivt och ständigt pågående arbetsmiljöarbete förebygga personskada och ohälsa i arbetet.
Ingen ska behöva drabbas av skador och ohälsa i arbetet.
Arbetsmiljön är allas ansvar.

IVAB-koncernen ska arbeta efter följande riktlinjer:

 • Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att förebygga arbetsrelaterade personskador och ohälsa både fysiskt och psykiskt. Samt att i övrigt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Detta kräver allas engagemang och ansvar.
 • Vi ska följa och uppfylla alla tillämpliga krav i arbetsmiljölagstiftningen och andra arbetsmiljökrav som ställs på oss.
 • För varje verksamhetsdel ska arbetsmiljöfarorna och riskerna identifieras.
  De ska i görligaste mån minimeras.
  Verkningsfulla skyddsåtgärder ska fastställas och dokumenteras.
 • Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en naturlig och integrerad del i vår verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till de övriga vardagliga frågorna och i samverkan med personalrepresentanterna.
 • Medarbetarna som tilldelas arbetsmiljöuppgifter ska ges kunskaper i arbetsmiljön, ha förmåga och kompetens att driva arbetsmiljöfrågor, samt tilldelas resurser och befogenheter att lösa arbetsmiljöuppgifter.
 • Nyanställda, vikarier och omplacerade ska ges erforderlig information, träning eller utbildning i arbetsmiljöfrågor.
 • Personlig skyddsutrustning ska finnas till hands och användas.
 • Vid inköp av maskiner och utrustningar samt produkter som kan innehålla hälsofarliga ämnen ska arbetsmiljöaspekterna behandlas. 
 • Användning av alkohol och droger under arbetstid är förbjudet.
  Alkoholanvändning under fritiden får inte påverka arbetet negativt.
  Medicinanvändning som kan ge arbetsmiljöfaror ska anmälas till arbetsledningen.
 • Ett aktivt friskvårds- och rehabiliteringsarbete ska bedrivas.
 • Vid ledningens genomgångar ska arbetsmiljöarbetet följas upp och utvärderas.
  Beslut om förbättringsåtgärder ska fastställas vid behov.
 • Vi ska göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare och tillgänglig för våra intressenter.
 • VD har ansvaret för arbetsmiljön även om denne tilldelat arbetsmiljöuppgifter till utpekade befattningshavare i organisationen.
 • Kränkande särbehandling får ej förekomma, dvs handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa, eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.
 • Vid ledningens genomgångar granskas och utvärderas policyns fortsatta giltighet.