Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

IVAB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller projektering, tillverkning och leverans av värme-, sanitets-, sprinkler- och processröranläggningar samt tillverkning och montering av tryckkärl.IVAB-koncernen skall genom aktivt samarbete med kunder, leverantörer, samarbetspartners, kompetenta medarbetare via styrda och kontrollerade processer, ständiga förbättringar av kvalitetsledningssystemet, uppfylla kunders krav och förväntningar så att vi bibehåller deras och övriga intressenters förtroende. 

Kvalitetspolicyn innebär att:

  • Det är intressentens krav, behov och förväntningar som är styrande för vårt arbete.
  • Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens belåtenhet.
  • Varje medarbetare ska vara kompetent för uppgiften och tilldelas ansvar och befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav.
  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och lära oss av våra misstag. Detta realiseras genom utvärdering av våra resultat och fastställande av nya förbättringsmål.
  • Vi ska kontrollera att kunden är nöjd med vårt arbete.
  • Vi ska uppfylla de författningskrav som berör vår verksamhet.
  • Då kunden så kräver upprättar vi sekretessförbindelse. Vi delger inte utomstående information som rör vår kund.
  • Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och känd bland våra kunder, leverantörer, ägare och samarbetspartners.
  • Vid ledningens genomgångar granska och utvärdera kvalitetspolicyns lämplighet.